ค้นหาแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ปี2556

adsense1

เฉลย แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1เฉลย แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 1

1      26      51      76   
2      27      52      77   
3      28      53      78   
4      29      54      79   
5      30      55      80   
6      31      56      81   
7      32      57      82   
8      33      58      83   
9      34      59      84   
10      35      60      85   
11      36      61      86   
12      37      62      87   
13      38      63      88   
14      39      64      89   
15      40      65      90   
16      41      66      91   
17      42      67      92   
18      43      68      93   
19      44      69      94   
20      45      70      95   
21      46      71      96   
22      47      72      97   
23      48      73      98   
24      49      74      99   
25      50      75      100   


ดูข้อสอบชุดต่อไป กดดูได้ที่ลิ้ง  ข้อสอบ   ด้านบน

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาคอมพิวเตอร์ 

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์


2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน


3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน


4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
   ก.  10 Byte
   ข.  100 Byte
   ค.  1 Byte
   ง.   1024 Byte


5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
   ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte

6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
   ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
    ง.  1024 Byte

7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
   ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte


8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
  ข.  1024 MB
   ค.  1024 GB
   ง.  1024 Byte9. RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
   ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
   ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้10. ROM คืออะไร
     ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
    ข.  หน่วยความจำเสมือน
     ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
    ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้


11. ข้อมูล คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
  ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
  ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน


29. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
   ก.  ระบบเมนเฟรม
  ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
   ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
   ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์


30. WWW ย่อมาจากอะไร
   ก.  World Wide Web
  ข.  World War Web
   ค.  World Wan Web
  ง.  World Wide Wan31. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด
      ก.  2530
     ข.  2540
     ค.  2520
     ง.  251032. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร
      ก. โปรแกรมดูภาพ
     ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
     ค. โปรแกรมการทำงานควบคุมอินเตอร์เน็ต
    ง.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสื่อสารระหว่างกันทางอินเตอร์เน็ต33. FTP  คือบริการอะไร
     ก. บริการรับส่งสินค้า
    ข. บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
     ค. บริการส่งเอกสาร
     ง.  บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์34. Down Load  คืออะไร
     ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
    ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
     ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย


35. Up Load  คืออะไร
     ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
     ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
     ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย


36. Search Engine  คืออะไร
   ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย37. WAP  คืออะไร
     ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
     ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
    ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต38. Web Page  คืออะไร
     ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
     ข. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
      ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต39. Web Site คืออะไร
      ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
     ข. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
      ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต40. Home Page คืออะไร
     ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
    ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
    ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต41. Web Browser คืออะไร
      ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
     ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
     ง.  โปรแกรมที่ใช้แสดงหน้าเว็บเพจ


42. Web Browser ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคืออะไร
     ก. Internet Explorer
     ข. Netscape
     ค. Yahoo
     ง.  Mail


43. โปรโตคอล คืออะไร
      ก. ระบบที่แปลงภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์
     ข. ระเบียบวิธีที่กำหนดสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
     ค. ระบบที่จำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
     ง.  ระบบรับส่งข้อมูล44. โปรโตคอล ที่เป็นมาตรฐานคืออะไร
     ก. ICQ
    ข. IRC
     ค. TCP/IP
     ง.  MAIL45. ข้อมูลที่จะส่งจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่าอะไร
     ก. ICQ
     ข. IRC
     ค. TCP/IP
     ง.  Package46. IP ADDRESS คืออะไร
     ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
    ข. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
     ค. รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
     ง.  เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง


47. Domain Name คืออะไร
     ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
     ข. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
     ค. รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
     ง.  เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง


48. โดเมนเนม ?com? มีความหมายคืออะไร
     ก. สำหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา
     ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
     ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล49. โดเมนเนม ?edu? มีความหมายคืออะไร
      ก. สำหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา
     ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
     ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล50. โดเมนเนม ?net? มีความหมายคืออะไร
     ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
     ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
       ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล51. โดเมนเนม ?gov? มีความหมายคืออะไร
      ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
     ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
     ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล52. โดเมนเนม ?mil? มีความหมายคืออะไร
     ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
    ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
     ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล53. โดเมนเนม ?org? มีความหมายคืออะไร
      ก. สำหรับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ
    ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
      ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล


54. URL คืออะไร
       ก. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ
     ข. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์
     ค. ตำแหน่งที่อยู่ของเลขประจำเครื่อง
      ง.  ตำแหน่งที่อยู่ของรหัสประจำเครื่อง55. ISP คืออะไร
     ก. ผู้เขียนเว็บเพจ
     ข. เจ้าของเว็บไซต์
     ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต
      ง.  ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต


56. ถ้าต้องการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์จะต้องพิมพ์ในตำแหน่งใด
      ก.  Address Bar
     ข.  Title Bar
     ค.  Status Bar
      ง.   Scroll Bar57. ถ้าต้องการใช้ E-mail  จะต้องทำสิ่งใดก่อน
         ก.  สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address
         ข.  พิมพ์จดหมาย
         ค.  แนบไฟล์
         ง  . ติดตั้งโปรแกรมการทำงาน58. E-mail Address คืออะไร
        ก.  สมาชิกในกลุ่มส่งข้อมูล
       ข.  ตู้หรือที่อยู่ที่ใช้เก็บเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ในการรับ-ส่ง
         ค. รหัสในการแนบไฟล์
         ง.  โปรแกรมการทำงาน59. การส่งไฟล์หรือเอกสารไปกับ E-mail  คือ
            ก.  สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address
          ข.  พิมพ์จดหมาย
         ค.  การบันทึกไฟล์
          ง.   การแนบไฟล์ดูข้อสอบชุดต่อไป กดดูได้ที่ลิ้ง  ข้อสอบ   ด้านบน

ข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี 2558 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี 2558 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด

ข้อสอบนี้ออกสอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2558

ข้อ1.การส่งสัญญาณบลูธูท จัดเป็นเครือข่ายประเภทใด

                   ก.PAN                                                ข.LAN
                   ค.MAN                                              ง.WAN

 เฉลย. ก.PAN  

1) PAN คือ "ระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล" ย่อมาจาก Personal Area Network หรือเรียกว่า BluetoothPersonal Area Network (PAN)คือเป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ การเชื่อมต่อพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้จะอยู่ในระยะใกล้ และมีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตัวอย่างตามรูป 

***เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับเราต้องทำความเข้าใจ ประเภทของเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆทั้งความหมายและรูปแบบการใช้งาน เพราะข้อสอบนายสิบตำรวจจะออกเรื่องนี้ทุกปีครับ

ขออธิบายเพิ่มเติม

    2) LAN เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ภายในบ้าน ภายในสำนักงาน และภายในอาคาร สำหรับการใช้งานภายในบ้านนั้นอาจเรียกเครือข่ายประเภทนี้ว่า เครือข่ายที่พักอาศัย (home network) ซึ่งอาจใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือไร้สาย

    3) MAN เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป  เช่น  การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน  การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครือข่ายแคมปัส (Campus Area Network: CAN)


    4) WAN เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน  (Wide Area Network: WAN)  เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลกันมาก เช่น เครือข่ายระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาครวมไปถึงเครือขายระหว่างประเทศ


ข้อสอบที่อาจจะออกสอบได้ เช่น 

ข้อใดไม่จัดเป็นประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ? 
- เครือข่ายประเภทใดเชื่อมต่อระใก้ลสุด?
- เครือข่ายประเภทใดเชื่อมต่อระยะไกลสุด?
- เคื่อข่ายที่เชื่อต่อภายในอาคาร จัดเป็นเครือข่ายประเภทใด?ข้อ 2  ข้อใดไม่ใช่การฝากไฟล์ไว้ใน cloud 
            ก.BOX                                               ข.Drop Box
            ค.Google Drive                                 ง.BitTorrent

 เฉลย.  ง.BitTorrent 

บิตทอร์เรนต์ (อังกฤษ: BitTorrent) เป็นโพรโทคอลรูปแบบ peer-to-peer ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องผู้ใช้จะติดต่อกับเครื่องของผู้ใช้อื่นเพื่อรับส่งชิ้นส่วนของไฟล์ จะมีเครื่องมือหนึ่ง หรือ โปรแกรม (เรียกว่า Tracker) เช่น bitcomet ,Utorrent เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นตัวจัดระบบการสื่อสารระหว่างผู้ใช้เหล่านั้น(peers) ตัว Tracker จะทำหน้าที่จัดการเท่านั้น จะไม่มีข้อมูลของไฟล์ที่รับส่ง ดังนั้น Tracker จึงไม่ต้องมีเน็ตที่แรงเพราะไม่ได้รับส่งไฟล์เอง สิ่งที่ทำให้ BBitTorrent อยู่ได้ก็คือหลักการที่ผู้ใช้ควรจะส่งไฟล์ขณะเดียวกับที่รับไฟล์ หากมีผู้ใช้มากก็จะเร็วมาก การทำงานของ BitTorrent  ก็คือการหั่นไฟล์นึงเป็นหลายๆ ส่วน แล้วส่งคนละส่วนไปยังผู้รับหลายคน พอผู้รับเหล่านั้นได้รับส่วนเหล่านั้นก็จะสามารถรับส่งกันเองเพราะต่างกันต่างมีชิ้นส่วนที่คนอื่นไม่มี ทำให้ไม่ต้องพึ่งผู้ส่งผู้เดียวเหมือนภาพต่อจิ๊กซอว์  ตัวอย่างดังภาพ


อธิบายเพิ่มเพิ้ม

ส่วน ตัวเลือกที่เหลือเป็นการฝากไฟล์ไว้ใน cloud  ทั้งหมด
                                        
- Drop Box  คือ บริการฝากไฟล์ รวมถึงซิ้งค์ไฟล์ แชร์ไฟล์ ที่สามารถจัดการได้อย่างสะดวกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เหมือนจัดการไฟล์ในคอมของเราเองไม่ว่าเราจะเล่นคอมพิวเตอร์ที่ไหนหรือว่าเล่นที่เครื่องใคร ก็สามารถจัดการกับไฟล์งานของเราได้ ซึ่งต้องติดตั้งโปรแกรมของ Drop boxก่อนจากนั้นก็โยนไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์นั้นมันก็จะถูกอัพโหลดไปเก็บไว้ใน Server ของ Drop box โดยทันที แค่เพียงมีการต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์

- BOX   คือ มันคล้าย ๆ กับ Dropbox  เพียงแต่เป็นคนละเจ้าทำ    

- Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต  ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท
     

ดูข้อสอบชุดต่อไป กดดูได้ที่ลิ้ง  ข้อสอบ   ด้านบน

เฉลย ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย)


เฉลย ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย)

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 วิชา ข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย)


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556

วิชา ข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย)


1) ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ :: ?:?
ก.  รำ ข้าวเปลือก
ข.  ถ่าน ไม้
ค.  พวงมาลัย รถยนต์
ง.  ด้าย เทียนไข

2) 25 : 20 :: ?:?
ก.  15 : 20
ข.  7.5 : 6
ค.  10 : 5
ง.  9.5 : 8

3) ? : ปุ๋ย :: การขาย :?
ก.  พืช :: การโฆษณา
ข.  ขยะมูลฝอย :: ตลาด
ค.  ข้าวโพด :: ผู้ซื้อ
ง.  อินทรีย์ :: ปากกา

4) ? : รถยนต์ :: ปรอท :?
ก.  ไมล์ :: องศา
ข.  เครื่องยนต์ :: เทอร์โมมิเตอร์
ค.  พวงมาลัย :: อุณหภูมิ
ง.  สัญญาณไฟ :: จราจร

5) เคบิน : เรือ :: ? : ?
ก.  หัวจักร : รถไฟ
ข.  พวงมาลัย : รถยนต์
ค.  ห้อง : บ้าน
ง.  ผู้โดยสาร : ตั๋วเครื่องบิน
6) ฟ้าผ่า : แผ่นดินไหว :: ?:?
ก.  หม้อแปลงไฟระเบิด : ไฟฟ้าดับ
ข.  น้ำท่วม : พายุหิมะ
ค.  ตึกถล่ม : ไฟไหม้
ง.  ไฟป่า : สะพานชำรุด

7) ป่วย : โรงพยาบาล :: ?:?
ก.  แจ้งความ : ยาม
ข.  เรียน : วัด
ค.  บวช : โบสถ์
ง.  หิว : ภัตตาคาร

8) ช่างตัดผม : กรรไกร :: ?:?
ก.  จราจร : นกหวีด
ข.  โฆษก : วิทยุ
ค.  เภสัชกร : ยา
ง.  ช่างตัดเสื้อ : ผ้า

9) ประดู่ : ถั่ว :: ? : ?
ก.  มะขาม : มะยม
ข.  สัก : แตงโม
ค.  มะพร้าว : ปาล์ม
ง.  ทหารเรือ : อินเดีย

10) เคมี : วิทยาศาสตร์ :: ?:?
ก.  กรรมการ : นักกีฬา
ข.  เปตอง : กีฬา
ค.  ภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย
ง.  ขึ้นปีใหม่ : วันหยุด
11) ? : ปาก :: ลำตัว : ?
ก.  ใบหน้า :: แขน
ข.  ลิปสติก :: เสื้อผ้า
ค.  พูด :: เคลื่อนไหว
ง.  จมูก :: ขา
12) ? : เสื้อ :: ไพลิน : ?
ก.  เนคไท :: พลอย
ข.  ลูกไม้ :: แหวน
ค.  ผ้า :: หิน
ง.  กระดุม :: โกเมน
13) ฉันทะ : อิทธิบาท 4
ก.  ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยอินทรีย์
ข.  ขันติ : สัจจะ
ค.  แอฟริกา : ไนจีเรีย
ง.  กรดอะมิโน : โปรตีน
14)เกล็ด : เหงือก
ก.  จะเข้ : เครื่องสาย
ข.  นอ : เขา
ค.  จาว : มะพร้าว
ง.  จะงอย : ปีก
15)พ่อค้า : ลูกค้า
ก.  นายจ้าง : ลูกจ้าง
ข.  ซื้อ : ขาย
ค.  กำไร : ขาดทุน
ง.  ทนายความ : ลูกความ

16) ? : ห้องเรียน :: โรงพยาบาล :?
ก.  โรงเรียน :: ห้องผ่าตัด
ข.  นักเรียน :: คนไข้
ค.  ครู :: พยาบาล
ง.  ความรู้ :: การรักษา
17)? : แตงกวา :: ระกำ :?
ก.  มะระ :: องุ่น
ข.  สวนครัว :: ผลไม้
ค.  เขียว :: แดง
ง.  จืด :: เปรี้ยว
18)สลึง : บาท
ก.  เซ็นต์ : ดอลลาร์
ข.  ศอก : วา
ค.  นิ้ว : กระเบียด
ง.  ทะนาน : ถัง
19)? : น้ำ :: มด : ?
ก.  ปลวก :: แมลงภู่
ข.  เมฆ :: ฝน
ค.  ฝน :: แมลง
ง.  ปลา :: น้ำตาล
20)ปืน : ทหาร :: ? : ?
ก.  กุญแจ : ตู้
ข.  ธนู : ลูกศร
ค.  ดาบ : อัศวิน
ง.  ม้า : คอกม้าแนวข้อสอบ ตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี56 ภาษาไทย (3)


จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  66 -67
            1)         ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลา
            2)         ถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่ง
            3)         ก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ขณะหนึ่งเป็นแน่แท้
            4)         ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลาที่พ่ออยู่แล้ว  โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วย
                        อย่างหนึ่งอย่างใด
66.       ข้อใดมีความหมายตรงกับข้อความข้างต้นมากที่สุด
        1.         น้ำลดตอผุด                                        
2.         ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
            3.         ชนักติดหลัง                                       
4.         ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
67.       จากข้อความข้างต้น พ่อ  ต้องการสอนอะไร
            1.         ให้เห็นโทษของความชั่ว
            2.         ให้ละเว้นการกระทำชั่ว
            3.         ให้ตระหนักถึงกฎแห่งกรรม
            4.         ให้เห็นว่าชีวิตเป็นอนิจจัง
68.       ผู้เขียนไม่ได้ใช้กลวิธีใดในข้อความข้างต้น
            1.         เปรียบเทียบ                                        
2.         ซ้ำคำ
            3.         ซ้อนคำ                                                           
4.         ใช้ตัวอย่าง
69.       การที่พระสงฆ์ตักเตือนกันเองในเรื่องการรักษาความประพฤติในวันออกพรรษานั้นตรง
กับคำว่าอะไร
            1.         การสวดปาติโมกข์
            2.         การทำสังฆปวารณา
            3.         การอธิษฐานพรรษา
            4.         การลงอุโบสถ


70.                               คราหิวใช่จักต้อง         เสียศรี
                        อุทกกลัวนาภี                          อยู่ได้
                        เย็นซ่านผ่านอินทรีย์                 พอชื่น  จิตนา
                        แม้มิได้อิ่มไซร้                         ใช่ต้องวางวาย
            แนวคิดในข้อใดตรงกับคำประพันธ์ข้างต้นมากที่สุด
            1.         สมถะ  อดทน  และมีศักดิ์ศรี
            2.         รักษาศักดิ์ศรีของตนทุกเมื่อ
            3.         สู้ชีวิตและมีความหวัง
            4.         ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และต่อสู้
71.                               ความรักประเทศผู้                   ยอมสละ
                        ทั้งร่างและชีวะ                                                ปลดเปลื้อง
                        รักษาอิสส-                                          ภาพแห่ง  ไทยแฮ
                        ยงยศสยามราชเรื้อง                             รัฐคุ้งอวสาน
            คำประพันธ์ข้างต้นนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
            1.         ความเป็นเอกราชของชาติ
            2.         ความมั่นคงของชาติ
            3.         ความสามัคคีของคนในชาติ
            4.         ความเสียสละของคนในชาติ
72.       สำนวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ
            1.         เงาตามตัว                               
            2.         ไว้เนื้อเชื่อใจ               
3.         คอขาดบาดตาย          
4.         บ้านเมืองมีขื่อมีแป
73.       ข้อใดแสดงหน้าที่ของ อาจารย์ ได้ตรงที่สุด
            1.         จิตมากด้วยเมตตา                    และกรุณาบ่เอียงเอน
            2.         ขจัดเขลาบรรเทาโม                หะจิตมืดที่งุนงง
            3.         โอบเอื้อและจุนเจือ                  อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
            4.         ชี้แจงและแบ่งปัน                    ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน


74.       ข้อความเกี่ยวกับบทมงคลสูตรข้อใดไม่ถูกต้อง
            1.         พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในงานสงคลมักสวดบทมงคลสูตร
            2.         มงคล  38  ประการเป็นข้อปฏิบัติง่ายๆ  เหมาะแก่บุคคลทั่วไป
            3.         ผู้ปฏิบัติมงคล  38  ประการนี้จะเป็นผู้ประเสริฐประสบแต่ความเจริญ
            4.         อานิสงส์แห่งการปฏิบัติมงคล  38  ประการเกิดจากการกระทำด้วยตนเองเท่านั้น
75.       ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างกับข้ออื่น
        1.         ขึ้น                               3.         ซึ้ง      
            2.         คับ                               4.         นก
76.                   ประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไป
                        ทัพใหญ่จะมาพร้อมยังดาหา
                        จะต้องหักหนักมือโยธา
                        เห็นจะยากยิ่งกว่านี้ไป
            ข้อใดแสดงอุปนิสัยของผู้กล่าวได้เด่นชัดที่สุด
            1.         กระตือรือร้น                            3.         ไม่ย่อท้อ
            2.         ไม่ประมาท                              4.         มองการณ์ไกล
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  77 78
            ในระบบของธรรมชาตินั้น  น้ำจะเกิดได้เพราะมีความชุ่มชื้นของป่าไม้แห่งเทือก ขุนเขาให้กำเนิดต้นน้ำลำธารและป่าไม้สามารถสร้างระบบความสัมพันธ์อันซับซ้อนตั้งแต่ไม้เล็กจนถึงไม้ใหญ่ได้  ก็ด้วยมีผืนดินสร้างธาตุอาหารไว้ให้ทั้งป่าไม้  ดิน  และน้ำ  จึงมีความผูกพันที่ต่างให้ซึ่งกันและกันและต่างไม่อาจอยู่ได้เพียงลำพังในระบบของธรรมชาติ
77.       ข้อความข้างต้นผู้เขียนเรียงลำดับการแสดงเหตุผลอย่างไร
            1.         เหตุ ผล เหตุ ผล
            2.         เหตุ เหตุ ผล เหตุ
            3.         ผล ผล เหตุ ผล
            4.         ผล เหตุ ผล เหตุ


78.       ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
            1.         ป่าไม้มีความสำคัญสำหรับธรรมชาติมากที่สุด  เพราะมีระบบความสัมพันธ์
                        ที่ซับซ้อน
            2.         ระบบธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกได้
            3.         ระบบธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยซึ่งกันและกัน
            4.         ตราบใดที่ป่าไม้ยังสมบูรณ์ตราบนั้นย่อมมีแหล่งน้ำ
79.                   รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี          ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
                        ระเมียรไม้ใบโบกสุโนคเกาะ   สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกผัน
                        โผต้นนั้นผันตนไปต้นโน้น     จังหวะโจนส่งจับรับกันไป
            ภาพสรวงสวรรค์ชั้นกวีจากข้อความข้างต้น  ข้อใดสามารถตีความเกี่ยวกับ
            ความไพเราะด้านเสียงของกวีนิพนธ์ได้น้อยที่สุด
        1.         เสียงสูงต่ำ
            2.         เสียงสั้นยาว
            3.         เสียงสัมผัส
            4.         เสียงหนักเบา
80.       ข้อใดเรียงลำดับคำในประโยคได้เหมาะสมที่สุด
            1.         ปรากฏว่าเด็กมีแผลฟกช้ำดำเขียว  ที่ต้นขาจากการตรวจของแพทย์
            2.         ประวัติศาสตร์แบบอาณานิคมไม่น้อย  ให้อิทธิพลแก่การศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย
            3.         ในทางกลับกันวิชาการเกษตรก็มีส่วนช่วยเสริมวิธีการจัดการต่างๆ
            4.         เหมือนตุ๊กตาที่ผู้ถือปล่อยมือ  เขาสิ้นสติสัมปชัญญะและหล่นลงไป
กองอยู่บนพื้น


81.                   คนไทยมี....ชอบพึ่งพาคนอื่นเดิมทีสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์  ปัจจุบันแม้สังคมไทยจะ.... เป็นสังคมประชาธิปไตย  ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน  แต่ระบบอุปถัมภ์ก็ยังแอบแฝงอยู่ใน.... ของคนไทยข้อใดนำมาเติมในช่องว่างของข้อความข้างต้นแล้วได้ความถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
            1.         ค่านิยม   ปรับ   ความคิด
            2.         ลักษณะ   เปลี่ยนแปลง   จิตสำนึก
            3.         พฤติกรรม   ปรับเปลี่ยน   โลกทัศน์
            4.         นิสัย   เปลี่ยน  พฤติกรรม
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  82 83
                        วิกฤติของชาติที่ผ่านมาอาจเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่บ้างในด้านงบประมาณและการเงิน  แต่วิกฤตินั้นมิได้เป็นอุปสรรคต่อขวัญ  กำลังใจและความตั้งใจมั่นในการทำงานไม้บรรลุตามพระราชปณิธานของพระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเลยแม้แต่น้อย
82.       ผู้กล่าวข้อความข้างต้นมีความรู้สึกอย่างไรแฝงอยู่
            1.         เชื่อมั่นต่อผู้ก่อตั้งสถาบัน
            2.         ภูมิใจในบุคลากรของสถาบัน
            3.         มั่นใจในความมั่นคงของสถาบัน
            4.         วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของสถาบัน
83.       ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
            1.         ขวัญและกำลังใจของบุคลากรเกิดจากผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
            2.         ภาวะยุ่งยากของประเทศมีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
            3.         มหาวิทยาลัยประสบอุปสรรคในการดำเนินงาน  เนื่องจากเงินสนับสนุน
                        จากรัฐบาลลดลง
            4.         บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดปณิธาน  ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นหลักใน
            การทำงาน


84.       ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะทั่วไปของภาษาต่างๆ
            1.         มีเสียงสระ                              
            2.         มีเสียงวรรณยุกต์
            3.         มีหน่วยกริยา                           
            4.         มีหน่วยเชื่อม
85.       ข้อใดออกเสียงต่างจากรูปเขียนทุกคำ
            1.         ทราย   ฉะเชิงเทรา   ประปราย
            2.         สรรค์สร้าง   ทรุดโทรม   ประสิทธิภาพ
            3.         เพชรพลอย    กิโลเมตร    เลเซอร์
            4.         ไมโครโฟน   ฟิสิกส์   นิวเคลียร์
86.       ข้อใดออกเสียงควบกล้ำทุกคำ
            1.         ขวัญ    ความ   กรุ    ขลัง   พลัง
            2.         คล้ำ   ปรัง   ทะลาย   เกร็ง  พลอย
            3.         ปริ   เตรียม  กร่ำ   พลาง   ขวิด
            4.         กรน   ครวญ   กร้าน   ขลุง   ผลิต
87.       คำในข้อใดจัดว่าเป็นคำซ้อนทุกคำ
            1.         ตกอับ   ทรัพย์สิน   กินนอน
            2.         แปดเปื้อน   เข้มงวด   กวดขัน
            3.         ชั่วดี   ถี่ห่าง   ทางลัด
            4.         มิดชิด   ติดตั้ง   สั่งเสีย
88.       การซ้ำคำในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากคำเดิมมากที่สุด
            1.         คุณยายชอบไปวัดแถวๆบ้าน
            2.         รีบๆ หน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันรถออก
            3.         ครูสัญญาว่าจะบอกคะแนนแต่ไปๆ ก็ลืม
            4.         เธอรู้จักผู้หญิงที่สวมเสื้อสีฟ้าๆ  นั่นไหม


89.       การซ้ำคำในข้อใดบอกความหมายว่าอยู่พวกใด  แต่ไม่กำหนดแน่นอน
            1.         ช่วยหั่นหมูเป็นชิ้นๆ  ให้ที
            2.         ครูกำลังสอนๆ  อยู่เขาก็วิ่งเข้ามา
            3.         ตอนขาไปอ้อยนั่งรถคันหลังๆ  ใช่ไหม
4.         เธอเล่นกวาดส่งๆ  นี่บ้านจะสะอาดได้อย่างไร
90.       ข้อใดเป็นคำประสมที่เลียนแบบวิธีการสร้างของคำสมาส
            1.         ทุนนิยม                                              
2.         พลเมือง
            3.         พลังงาน                                             
4.         ผลไม้
91.       ข้อใดไม่ควรใช้ไม้ยมก
            1.         คนคนนี้ไม่ควรคบหาสมาคมด้วย
            2.         เคี้ยวเคี้ยวยาเม็ดนี้แล้วรีบกลืนเสีย
            3.         ลูกหมาตัวนั้นตกน้ำเปียกปอน  ดูสิตัวสั่นริกริกทีเดียว
            4.         ถ้าแน่จริงขอให้มาพบกันซึ่งซึ่งหน้า
92.       ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของสำนวนภาษาในข้อความข้างต้น
            1.         เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง
            2.         เรียบง่ายแต่งดงาม
            3.         เรียบง่ายแต่จาบจ้วง
            4.         เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
93.       ข้อใดแสดงเจตนาในการส่งสารต่างกับข้ออื่น
                1)         บ้านเมืองสะอาด          ประชาชาติปลอดโรค
                        2)         ทิ้งขยะไม่เลือกที่         หมดราศีไปทั้งเมือง
                        3)         คัดขยะแยกใส่ถุง         วางข้างถังตั้งรอเก็บ
                        4)         สะอาดกายเจริญวัย      สะอาดใจเจริญสุข
            1.         ข้อ       (1)                                            2.         ข้อ       (2)
            3.         ข้อ       (3)                                            4.         ข้อ       (4)


94.       พระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรจะบรรลุจุดมุ่งหมายนำเวตาลมาให้โยคีได้
            จะต้องมั่นคงในหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดประการใด
            1.         อดทน                                                  2.         อดกลั้น
            3.         ใช้ปัญญา                                             4.         พยายาม
95.       ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม
            1)         ดังหลักฐานภาพและสลักบนแผ่นหินที่ปราสาทหินนครธมกัมพูชา
            2)         การนำวัวควายมาใช้แรงงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าห้าพันปีมาแล้ว
            3)         หากไม่มีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอื่นๆ
            4)         การใช้แรงงานวัวควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของพัฒนาการด้านแรงงาน
            1.         4          3          2          1         
            2.         1          2          4          3         
            3.         2          1          3          4         
            4.         3          2          1          4         
96.                   เหง่งหงั่งระฆังเสนาะสนั่น      ระยะพรรษวัสสา
        คำประพันธ์ข้างต้นมีครุและลหุตรงกับข้อใด
            1.         ยอดไม้ก็เอนประดุจดัง                        ทลายโคนถล่มลง
            2.         คราวชอบประกอบกุศลบุญ    วรคุณพิสุทธิ์ใส
            3.         ฟ้าไห้พิรุณดูดุจไห้                   ชลไหลฉะอ้อนดิน
            4.         หรีดหริ่งระงมระดะระรัว        ประดุจพิณประโลมใจ
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  97 98
            1)         กว่าเจ้าจะสูงใหญ่เกินไหล่แม่             ลำบากแท้เพียงไหนดวงใจเอ๋ย
2)         สักหายใจห่างเจ้าแม่ไม่เคย                  เฝ้าชมเชยลูกน้อยผู้กลอยใจ
3)         ความชรามาเยือนเตือนให้รู้                  แม่จะอยู่กับเราอีกเท่าไหร่
4)         ไม้ใกล้ฝั่งทรุดพังลงวันใด                   เย็นร่มไทรจักลับไปกับกาล
97.       ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต
            1.         ข้อ       (1)                                            2.         ข้อ       (2)
            3.         ข้อ       (3)                                            4.         ข้อ       (4)


98.       ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียนคำประพันธ์ข้างต้น
            1.         พรรณนาความรักที่มีต่อแม่
            2.         ระบายความโศกเศร้าที่แม่จะจากไป
            3.         แสดงความรู้สึกระลึกถึงพระคุณของแม่
            4.         เตือนให้ลูกดูแลแม่เพื่อทดแทนคุณ
99.       ข้อใดใช้คำว่า น้อง ในความหมายตรง
            1.         น้อง     น้อง     ห้องน้ำอยู่ไหนคะ
            2.         คุณอาแดงเป็นน้องของพ่อเรา
            3.         น้องนุ่นได้รับรางวัลเรียนดีทุกปี
            4.         ริจะเป็นโจรมันก็อย่างนี้แหละน้อง   ต้องเจอตำรวจบ่อย

เฉลยแนวข้อสอบ ตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี56 ภาษาไทย
(65)      4
(66)      1                (67)      2                (68)      4                (69)         2                (70)         1
(71)      3                (72)      4                (73)      3                (74)         2                (75)         1
(76)      4                (77)      3                (78)      1                (79)         4                (80)         3
(81)      4                (82)      3                (83)      1                (84)         2                (85)         3
(86)      3                (87)      2                (88)      3                (89)         3                (90)         1
(91)      2                (92)      3                (93)      3                (94)         2                (95)         3
(96)      2                (97)      3                (98)      4                (99)         2       

adsense3